Małgorzata Potoczna – dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki biedy i wykluczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem analiz przebiegu życia i doświadczeń biograficznych kategorii zagrożonych marginalizacją społeczną i wykluczeniem społecznym. Ponadto zajmuje się także problematyką pracy socjalnej i pomocy społecznej, aktywnych narzędzi integracji osób wykluczonych społecznie, ewaluacji pracy socjalnej i kształcenia do pracy socjalnej.

Uczestniczka projektów badawczych min. w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 (zadanie: Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim, 2018) oraz projektu  w ramach POKL pt. Zostać przedsiębiorczym- program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum (2011-2014). Ekspert merytoryczny w ramach projektu EFS ‘Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej’ (zadanie: Opracowanie standardu pracy socjalnej w ramach modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, 2014).

Współautorka m.in. Poverty and Social Exclusion in Time of the System Transformation in Post-Industrial Polish City. Four Generations of Women Telling Family Life Stories (Łódź, 2016), Kobiety z łódzkich enklaw biedy. Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie, Łódź (2009), Z klasy robotniczej do pomocy społecznej. Biograficzne doświadczenia dawnych „beneficjentów socjalizmu” w postindustrialnym polskim mieście (Łódź, 2016).

Kontakt:

E-mail: matmalmar@poczta.onet.pl