Centrum Innowacji Społecznych UŁ – to międzywydziałowa, interdyscyplinarna jednostka Uniwersytetu Łódzkiego działająca na podstawie Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.10.2012 r. w sprawie: zasad powoływania, funkcjonowania i finansowania Centrów Naukowo-Badawczych UŁ oraz przyjętego statutu.

Jej powstanie zainicjowali przedstawiciele czterech wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Filozoficzno-Historycznego z Nauk o Wychowaniu wraz z Wydziałami Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznym, co znajduje odzwierciedlenie w składzie Rady Naukowej powołanej przy Centrum.

W polu zainteresowań i działań jednostki znajduje się przede wszystkim szeroko rozumiana innowacyjność społeczna, pojmowana jako nowatorskie, niestandardowe rozwiązania dotyczące wyzwań i problemów społecznych. Centrum podejmuje się również realizacji idei społecznej odpowiedzialności uczelni a także promocji Uniwersytetu Łódzkiego w środowisku lokalnym.

Działanie CEIN oparte zostaje na interdyscyplinarnym podejściu do podejmowanych zagadnień i wypracowywanych rozwiązań dotyczących problemów społecznych przy jednoczesnej współpracy z przedstawicielami różnych sektorów. Istotne dla inicjatyw podejmowanych przez Centrum staje się łączenie nauki z otoczeniem społecznym, kulturowym i biznesowym, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami miejskimi .

Celem Centrum staje się więc podjęcie współpracy pomiędzy badaczami z różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społeczych oraz przedstawicielami środowiska zewnętrznego przy realizacji działań o charakterze interdyscyplinarnym mających na celu wypracowanie i implementacje innowacyjnych rozwiązań dotyczących rozwoju społecznego oraz rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Jednocześnie działania te mają również na celu promocje i popularyzacje innowacji społecznych w debacie publicznej.

Realizowane zadania obejmują 4 obszary działań:

  • badania (min. prowadzenie badań, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, wdrażanie ich w rzeczywistość społeczną oraz ewaluacja; tworzenie i realizacja projektów badawczych we współpracy z partnerami z sektora państwowego, prywatnego i pozarządowego;  prowadzenie badań pilotażowych z zakresu innowacji społecznych,

  • edukacja (min. łączenie dydaktyki z innowacyjnymi rozwiązaniami społecznymi; poszerzanie alternatywnych form zatrudnienia; poszerzanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie łączenia teorii z praktyką, realizacji badań w działaniu (action research); organizacja lub współorganizacja spotkań, konferencji, seminariów, dni studyjnych, wykładów otwartych, warsztatów, paneli dyskusyjnych)

  • gospodarka (min. współpraca nauki z biznesem w ramach współrealizowanych projektów; praca nad komercjalizacją wiedzy oraz wyników badań naukowych; wsparcie we wdrażaniu innowacji społecznych)

  • społeczeństwo (min. opracowywanie, realizacja i ewaluacja projektów społecznych; wsparcie integracji świata nauki ze społecznością lokalną; wsparcie osób aktywnie zaangażowanych w tematykę partycypacji obywatelskiej)