Regulamin szczegółowy
Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego

§1 

Postanowienia ogólne

 1. Centrum Innowacji Społecznych (zwane dalej Centrum) stanowi interdyscyplinarną, międzywydziałową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Działalność Centrum inicjują przedstawiciele podstawowych jednostek organizacyjnych UŁ takich jak: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Nauk o Wychowaniu, Wydział Zarządzania.
 3. Centrum posługuje się skróconą formą nazwy, która brzmi CEIN.
 4. Siedziba Centrum mieści się na Uniwersytecie Łódzkim.
 5. Centrum działa na podstawie Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.10.2012 r. w sprawie: zasad powoływania, funkcjonowania i finansowania Centrów Naukowo-Badawczych UŁ oraz niniejszego statutu.
 6. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor UŁ ds. Nauki.
 7. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą: Kierownik, Rada Naukowa Centrum, Członkowie i Członkinie zwykli oraz pracownik administracyjny.
 8. Członkostwo w Centrum jest dobrowolne. Każdy Członek i Członkini ma prawo do wyrażania własnych opinii i poglądów niegodzących w zasady współżycia społecznego.
 9. Okres działania Centrum jest nieokreślony.

§ 2

Cele i zadania Centrum oraz formy ich realizacji

1. Celami Centrum są:

a. odpowiedź na zapotrzebowanie zarówno ze strony nauki, jak i gospodarki, jakim jest innowacyjność społeczna, rozumiana jako niestandardowe, nowatorskie rozwiązania, stanowiąca odpowiedź na rzeczywiste wyzwania i problemy społeczne;

b. łączenie świata nauki z otoczeniem społecznym, kulturowym i biznesowym; stworzenie przestrzeni dla komunikacji, wymiany doświadczeń, gdzie przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy, przedstawiciele biznesu spotykają się z naukowcami, studentami, by nawiązać współpracę w formie realizowanych projektów;

c. krytyczne i rzetelne opisywanie życia społecznego i trudności, jakie dotykają poszczególne grupy społeczne oraz poszukiwanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań społecznych, mających stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, opierając rozwiązania na aktywnej partycypacji obywatelskiej (nie pomijając grup zainteresowanych, których problem dotyka);

d. realizacja działań, prowadzących do wypracowania i wdrażania innowacyjnych metod, rozwiązań, narzędzi i przedmiotów pomocnych w rozwiązywaniu społecznych problemów;

e. popularyzacja i promocja innowacji społecznych, wprowadzenie ich do debaty publicznej;

f. wspieranie partycypacji obywatelskiej, rozumianej jako włączanie obywateli w procesy decyzyjne, uczestniczenie w dyskusjach i decyzjach w ważnych dla nich sprawach;

g. realizacja idei społecznej odpowiedzialności uczelni;

h. promocja Uniwersytetu Łódzkiego w środowisku lokalnym.

 2. Podstawowym zadaniem Centrum jest podjęcie współpracy przez badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych oraz przedstawicieli środowiska zewnętrznego w zakresie realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć naukowych i badawczych służących wypracowaniu i wdrażaniu (implementacji) innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju społecznego/lub na rzecz rozwiązywania ważkich problemów społecznych (innowacji społecznych).

3. Zadania Centrum realizowane są w ramach czterech obszarów:

a. Badania:

 • prowadzenie badań, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, wdrażanie ich w rzeczywistość społeczną oraz ewaluacja,
 • tworzenie i realizacja projektów badawczych we współpracy z partnerami z sektora państwowego, prywatnego i pozarządowego,
 • realizacja badań interdyscyplinarnych, partycypacyjnych, action research itp.,
 • prowadzenie badań pilotażowych z zakresu innowacji społecznych,
 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych (B+R)

b. Edukacja:

 • łączenie dydaktyki z innowacyjnymi rozwiązaniami społecznymi,
 • realizacja staży dla studentów i doktorantów w ramach realizowanych działań,
 • poszerzanie alternatywnych form zatrudnienia (wolontariat pracowniczy i studencki),
 • doradztwo,
 • organizacja lub współorganizacja spotkań, konferencji, seminariów, dni studyjnych, wykładów otwartych, warsztatów, paneli dyskusyjnych,
 • poszerzanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie łączenia teorii z praktyką, realizacji badań w działaniu (action research),
 • współpraca podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego zaangażowanych w realizację zadań objętych działalnością Centrum,
 • upowszechnianie wyników badań Centrum w postaci publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim;

c. Gospodarka:

 • współpraca nauki z biznesem w ramach współrealizowanych projektów,
 • realizacja analiz i ekspertyz opartych o badania naukowe,
 • praca nad komercjalizacją wiedzy oraz wyników badań naukowych,
 • merytoryczne wsparcie podczas opracowania i wdrażania pomysłów,
 • wsparcie we wdrażaniu innowacji społecznych;

d. Społeczeństwo:

 • opracowywanie, realizacja i ewaluacja projektów społecznych,
 • współpraca w ramach projektów lokalnych społecznych i kulturalnych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządowymi, przedsiębiorcami (w tym przedsiębiorcami społecznymi),
 • wsparcie integracji świata nauki ze społecznością lokalną,
 • wsparcie procesów rewitalizacji społecznej,
 • wsparcie osób aktywnie zaangażowanych w tematykę partycypacji obywatelskiej.

§ 3

Rada Naukowa Centrum

1. Skład Rady Naukowej Centrum:

a. Skład Rady Naukowej tworzy do dwóch przedstawicieli każdego z Wydziałów wchodzących w skład Centrum. Skład Rady Naukowej I kadencji tworzą przedstawiciele Wydziałów inicjujących jego powstanie.

b. Skład Rady Naukowej zostaje uzupełniony o przedstawicieli jednostki organizacyjnej włączającej się do współpracy z Centrum (każdorazowo do dwóch a także w sytuacji gdy wraz z upływem kadencji przedstawiciel Wydziału wyraził chęć opuszczenia składu Rady).

c. Nowi Członkowie i Członkinie Rady Naukowej są powoływani na okres kadencji organów wybieralnych UŁ.

d. Członkowie Rady Naukowej mogą pełnić swoje funkcje przez okres dłuższy niż jedna kadencja.

e. Wraz z upływem kadencji reprezentanci Rady Naukowej mogą wyrazić chęć kontynuowania, bądź opuszczenia składu Rady.

f. Kandydata/-tkę na Członka Rady Naukowej Centrum rekomenduje inny Członek Rady. Przyjęcia kandydata na Członka Rady dokonuje Kierownik na podstawie uchwały Rady Naukowej.

g. W przypadku przyłączenia się do Centrum nowych Wydziałów UŁ, reprezentanci tych Wydziałów mogą dołączyć do Rady Naukowej.

h. Rada Naukowa Centrum wybiera zwykłą większością głosów Przewodniczącego/Przewodniczącej, który/-a w razie nieobecności Kierownika Centrum pełni jego obowiązki.

2. Zakres obowiązków Rady Naukowej:

a. Sprawuje nadzór nad działalnością Kierownika Centrum; opiniuje coroczne sprawozdania przedstawiane przez Kierownika.

b. Opiniuje projekty i aktywności zgłaszane przez wszystkich Członków i Członkinie Centrum.

c. Sprawuje nadzór merytoryczny nad zespołami roboczymi.

d. Dba o wysoką jakość i poziom merytoryczny działań podejmowanych w ramach Centrum.

e. Uchwala wewnętrzne regulaminy Centrum, zgodne ze statutem.

f. Członkowie Rady Naukowej są zobowiązani do obecności na spotkaniach wynikających z przyjętego na dany rok harmonogramu spotkań i pracy Centrum (spotkania dotyczące spraw istotnych dla funkcjonowania Centrum, tj. wybór Kierownika, akceptacja nowych Członków i Członkiń, opiniowanie projektów, wymagają obecności przynajmniej połowy Członków Rady Naukowej).

§ 4

Kierownik Centrum

1. Kierownik/Kierowniczka zostaje wyłoniony spośród Członków i Członkiń Rady Naukowej Centrum drogą głosowania zwykłą większością głosów. Kierownik nie wchodzi w skład Rady Naukowej.

a. Kierownik jest powoływany na okres kadencji organów wybieralnych UŁ.

b. Kierownik może pełnić swoją funkcję przez okres dłuższy niż jedna kadencja.

2. Zakres uprawnień i obowiązków Kierownika Centrum

a. Kierownik Centrum wraz z Radą Naukową ustalają harmonogram pracy i spotkań na dany rok kalendarzowy, z możliwością modyfikacji owych planów.

b. Wraz z pracownikiem administracyjnym Centrum, Kierownik zajmuje się dokumentacją zebrań i prac oraz innych aktywności Centrum; powiadamia o zebraniach Członków i aktywnościach Centrum, koordynuje kontakty z UŁ i innymi organizacjami; reprezentuje Centrum.

c. Kierownik podlega nadzorowi Rady Naukowej Centrum i przedstawia Radzie coroczne sprawozdanie z działalności Centrum w styczniu następnego roku, przesyłane także do wiadomości wszystkich Członków Centrum.

d. Kierownik składa na ręce właściwego Prorektora UŁ zaakceptowane przez Radę Naukową sprawozdanie (w lutym).

e. Kierownik zwołuje zebrania Rady i zebrania wszystkich Członków Centrum wg ustalonego harmonogramu pracy i w razie potrzeb, zgłaszanych również przez Członków zwykłych Centrum lub Członków Rady Naukowej.

f. Kierownik podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą podjęcia się realizacji konkretnych projektów społecznych.

g. Kierownik sprawuje nadzór merytoryczny nad zespołami roboczymi.

h. Kierownik jest zobowiązany do obecności na zebraniach, podczas których podejmowane są decyzje istotne dla Centrum, za które Kierownik jest odpowiedzialny.

i. Kierownik reprezentuje Centrum podczas spotkań z władzami uczelni i poza uczelnią.

§ 5
Członkowie Zwykli

1. Członkiem/Członkinią zwykłym Centrum może zostać osoba zainteresowana aktywnym udziałem w jego działaniach, pracownicy naukowi reprezentujący różne perspektywy badawcze i doświadczenia praktyczne, doktoranci, studenci, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, aktywiści społeczni.

a. Kandydat/Kandydatka może wystąpić do Kierownika i Rady Naukowej z prośbą o włączenie go w poczet Członków Centrum, dzięki rekomendacji Kierownika, Rady Naukowej bądź innego Członka Centrum, jak również na skutek zaproszenia ze strony Kierownika, Rady Naukowej i innego Członka. – wypełnia wówczas deklarację, którą przekazuje w formie papierowej do kierownika lub Członka Rady naukowej.

b. Kandydatura Członka zostaje poddana głosowaniu, w którym udział bierze Kierownik, Rada Naukowa oraz pozostali Członkowie zwykli. Akceptacja następuje dzięki zwykłej większości głosów.

c. Członkostwo w Centrum może ustać w wyniku:

 • rezygnacji,
 • nierealizowania obowiązków wynikających z regulaminu Centrum,
 • działania na szkodę i wbrew założeniom Centrum.
 • Osoba, o której mowa, traci status Członka Centrum na mocy decyzji Kierownika na podstawie wniosku Rady Naukowej. W sytuacji gdy postępowanie toczy się wobec przedstawiciela Rady Naukowej lub Kierownika, wówczas jest on wyłączony z głosowania.

2. Zakres praw i obowiązków Członków/Członkiń zwykłych

a. Mogą zostać powołani do Rady Naukowej.

b. Członkowie zwykli mają prawo do:

 • uczestnictwa w projektach prowadzonych przez Centrum,
 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Rady Naukowej i Kierownika Centrum,
 • wolności w wyrażaniu swoich poglądów i opinii;
 • zgłaszania własnych propozycji działań i projektów, wychodzić z inicjatywą zebrań – w razie potrzeb, także poza ustalonym harmonogramem na danych rok pracy Centrum,
 • uzyskiwania informacji na temat prac Centrum,
 • otrzymywania referencji dotyczących swojej działalności w ramach Centrum.

c. Członkowie/Członkinie zwykli/zwykłe są zobowiązani do:

 • aktywnej postawy wobec  przyjętych zobowiązań projektowych oraz obecności na spotkaniach wynikających z przyjętego na dany rok harmonogramu spotkań i pracy Centrum,
 • dbania o dobry wizerunek Centrum,
 • przestrzegania Statutu Centrum i decyzji Rady Naukowej oraz Kierownika,
 • corocznego potwierdzenia swojego Członkostwa na zasadach ustalonych przez Radę,
 • dotrzymywania terminów prac, których się podejmują.

§ 6
Zespoły robocze

1. Kierownik/Kierowniczka, Rada Naukowa Centrum oraz Członkowie i Członkinie zwykli w celu realizacji działań projektowych mogą tworzyć odrębne projektowe zespoły robocze, każdorazowo reprezentowane przez koordynatorów zespołu, wybieranych większością głosów danego zespołu.

a. Zespoły robocze zajmują się realizacją szczegółowych zadań i projektów prowadzonych przez Centrum.

b. Nadzór merytoryczny nad działaniami projektowanymi przez zespoły robocze sprawuje Kierownik i Rada Naukowa Centrum.

c. Koordynatorzy zespołów przedkładają Kierownikowi sprawozdania ze swojej działalności na koniec roku kalendarzowego według wzoru przyjętego przez Radę Centrum.

d. Zespoły robocze samodzielnie ustalają harmonogram pracy, w tym terminarz spotkań.

e. W ramach zespołów współpracować mogą osoby, które nie są Członkami Centrum.

§ 7
Pracownik administracyjny

1. Zakres obowiązków pracownika/pracownicy administracyjnego/administracyjnej Centrum:

a. Zajmuje się rozpoznawaniem możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł przeznaczonych na realizację projektów Centrum oraz pomaga w opracowaniu projektów i ich składaniu; zajmuje się obsługą administracyjną projektów.

b. Zajmuje się dokumentacją zebrań i prac oraz innych aktywności Centrum wraz z Kierownikiem Centrum.

c. Prowadzi korespondencję Centrum.

d. Zajmuje się stroną www i mediami społecznościowymi informującymi o działaniach Centrum oraz innymi formami promocji aktywności Centrum.

e. Pracownik jest zobowiązany do obecności na zebraniach Centrum wynikających z przyjętego na dany rok harmonogramu spotkań i pracy Centrum.

§8
Zasady finansowania

 1. Działalność Centrum Innowacji Społecznych UŁ jest finansowana z grantów krajowych i zagranicznych, funduszy europejskich, środków pozyskanych z innych źródeł zewnętrznych oraz ze środków statutowych pozostających w dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych tworzących centrum i jednostek uczestniczących w pracach centrum.
 2. Centrum wnioskuje o powołanie etatu dla pracownika administracyjnego, który byłby finansowany przez Rektora UŁ przez okres roku.