CEIN jest partnerem w projekcie Erasmus + Women and Homelessness Project, którego głównym celem jest nie tylko wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń związanych z kobiecą odsłoną kryzysu bezdomności, lecz także wypracowanie narzędzi pomocnych w uczynieniu programów pomocowych i działań instytucji bardziej partycypacyjnymi, a samych kobiet – bardziej świadomymi własnych praw i potrzeb. Dobór partnerów z różnych krajów oraz różnego rodzaju jednostek, umożliwi szerokie spojrzenie na wybrane zagadnienie.

Są to takie organizacje jak: BMSZKIFEANTSAKings of the StreetProjekt udenfor, Simon Communities, St. Mungo’s, Y-Foundation, VvaRy.

Organizacje te z siedmiu różnych krajów (Polska, Węgry – lider projektu, Słowenia, Finlandia, Dania, Wielka Brytania i Irlandia), chcą wymieniać się wiedzą na temat swojej pracy z bezdomnymi kobietami, aby poprawić swoje usługi dla tej grupy docelowej.

Usługi związane z bezdomnością rzadko  są różnicowane ze względu na taką cechę grupy docelowej, jak płeć. A potrzeby kobiet bezdomnych są specyficzne, podobnie jak sposoby i strategie działania, jakie stosują kobiety, gdy stają się bezdomne (chodzi zwłaszcza o charakter ich związków intymnych, doświadczenie przemocy, relacje z dziećmi).

Uczestnicy projektu chcą opracować i / lub zaktualizować swoje wewnętrzne zasady pracy i  struktury w celu lepszego kontaktu i pomocy bezdomnym kobietom. Celem jest także zdobycie wiedzy nt. innowacyjnych sposobów szkolenia personelu, a także jak lepiej angażować i wzmacniać odbiorczynie usług pomocowych, czyli kobiety bezdomne.

Oprócz tego partnerzy starają się podnosić świadomość znaczenia tych tematów między decydentami, interesariuszami i innymi organizacjami oraz szeroką publicznością.

W oparciu o ocenę potrzeb przeprowadzoną w każdym z krajów partnerskich, praca w projekcie skupi się na następujących pięciu tematach, które zostały sygnalizowane przez kobiety, z którymi pracuje każda z organizacji biorących udział  w projekcie:

  • Bezdomne kobiety i dzieci: choć najczęściej myślimy o bezdomnych kobietach jako niezależnych dorosłych, wiele z nich ma dzieci, których nie mogą wychowywać. Bezdomne kobiety napotykają wiele przeszkód, chcąc pozostać w kontakcie ze swoimi dziećmi, a my chcemy znaleźć dobre praktyki, które pomogą im pokonać te problemy;
  • Problemy zdrowotne kobiet: istnieją specyficzne problemy zdrowotne, które dotyczą tylko kobiet (np. kobiece rodzaje raka, antykoncepcja, menopauza). Chcemy zbadać, co działa w podnoszeniu świadomości kobiet bezdomnych na tym polu i pomagać kobietom w dostępie do tych usług w razie potrzeby;
  • Bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne: większość kobiet, z którymi pracujemy, doświadczyło traumatycznych doświadczeń jako dzieci i / lub dorośli. Chcemy tworzyć takie środowiska, w których kobiety mogą czuć się bezpiecznie zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, dzięki czemu można im lepiej pomóc;
  • Kobiety w związkach: kobiety bezdomne, które żyją w związkach, mogą mieć dzięki temu dodatkowe wsparcie i środki, wzmacniające je w wychodzeniu z bezdomności, ale związki te mogą być przyczyną dodatkowych obciążeń (np. różnego rodzaju przemoc) – problemem jest jak zatem pomagać im w tej sytuacji, gdy nie tyko zmagają się z bezdomnością, ale też z toksyczną relacją;
  • Uczestnictwo: chodzi o wzmocnienie bezdomnych kobiety we wszystkich aspektach pracy z nimi w organizacjach, tzn.  począwszy od dawania im wyboru, jak powinna przebiegać pomoc celowana pod ich konkretne, indywidualne potrzeby po udzielanie im głosu i respektowanie ich opinii na temat jakości i sposobu prowadzenia usług.

Partnerzy pracują nad tymi tematami wewnątrz swoich organizacji, dokonując wewnętrznej oceny, wymieniając się doświadczeniami ze swoimi otoczeniem i klientkami, by potem, podczas spotkań cyklicznych, odbywających się w międzynarodowym projektowym gronie, dokonać ich ewaluacji i podsumowania wraz z wyborem rekomendacji.  Dodatkowe warsztaty będą poświęcone zagadnieniu upodmiotowienia bezdomnych kobiet – to spotkanie skupiać się będzie wokół ich potrzeb i będzie okazją do dzielenia się przez nie ich problemami.

Więcej informacji o projekcie: https://www.bmszki.hu/en/erasmus2/about-project