Celem zespołu jest integracja łódzkiego środowiska naukowego wokół problematyki społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Zespół zajmować się będzie zarówno pracami wdrożeniowymi jak i projektami badawczymi. Dwa główne obszary to: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw oraz społeczna odpowiedzialność uczelni.
W ramach prac nad społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw planowane są:
– cykliczne spotkania międzysektorowe promujące tematykę społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju,
– seminaria naukowe dające przestrzeń do dyskusji na temat problemów badawczych związanych ze społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem otwarte dla pracowników, doktorantów i studentów łódzkich uczelni,
– wspólna praca badawcza nad projektami naukowymi oraz działalność publikacyjna.
Obszar społecznej odpowiedzialności uczelni rozwijany będzie poprzez:
– inicjowanie projektów na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni w tym tych wpisujących się w zasady zawarte w Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisanej przez Uniwersytet Łódzki w listopadzie 2017.
– współpracę z innymi jednostkami UŁ na rzecz rozwijania społecznej odpowiedzialności w tym raportowania osiągnięć
– prace naukowo -badawcze w tym obszarze.

Koordynatorka Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności: Agata Rudnicka

Kontakt:
e-mail: agata.rudnicka@uni.lodz.pl
tel. kont.: 600 677 993